ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA

[ Organizacja Przedszkola ] [ Rozkład Dnia ] [ Opłaty ]

1. Przedszkole Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Krasnystaw. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

2. Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie od 6.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej i jest dostosowany do potrzeb rodziców. Dzienny czas pracy przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy jednak niż 5 godzin dziennie.

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Termin przerwy wakacyjnej podawany jest do wiadomości rodziców na  tablicy ogłoszeń.

 

4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.

5. W okresie ferii zimowych i letnich, gdy liczba dzieci uczęszczających do przedszkola jest  mniejsza, dzieci z poszczególnych grup mogą przebywać razem w tzw. „oddziałach łączonych”.

6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, przyjmując priorytet dzieciom 5 - 6- letnim.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

9. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu decyzji z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

10. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel ( nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

12. Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy ministerialne, innowacje i własne opracowywane przez nauczycieli.

 

13. Organami przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

 

14. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców, zainteresowania i możliwości dzieci. Pełne koszty uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe pokrywają rodzice z wyłączeniem religii, zajęć logopedycznych i plastycznych.

 

WAŻNE !

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osobę dorosłą i sprawującą nad dzieckiem prawną opiekę. Do odbioru dziecka z przedszkola rodzice mogą upoważnić ( na piśmie) inne osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.00 Własna aktywność dzieci, zabawy swobodne, czynności- porządkowo - gospodarcze, czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć.

8.00 - 8.30 - Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, zabawy swobodne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensacyjnym, diagnoza przedszkolna, praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia i zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

8.30 – 9.00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne - mycie zębów, organizacyjne

9.00 - 10.00 Dajęcia Dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających zrealizowanych programów wychowania przedszkolnego, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, teatrzyki, wyjścia do kina, teatru

10.00 –10.20 Czynności higieniczne, samoobsługowe organizacyjne związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze

10.20 – 11.30  - Pobyt na świerzym powietrzu. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, spacery, wycieczki ( w przypadku nieodpowiedniej pogody - zabawy ruchowe w salach )

11.30 - 11.40 Przygotowanie do obiadu. Przygotowanie sali, zabiegi higieniczne

11.40 – 12.10 - Obiad, czynności samoobsługowe, higieniczne

12.10 – 14.00 -

Odpoczynek Grupy młodsze :

- Słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej, bajek

- Zajęcia dodatkowe

- Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania

- zabawy swobodne

 Odpoczynek grupy starsze:

- Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych

- Zajęcia dodatkowe

- Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania

- Zabawy swobodne

- Zabawy ruchowe

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

- czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

13.30 - 13.45 Podwieczorek w grupie II , IV

14.00 - 14.15 Przygotowanie do podwieczorków w grupie I, zabiegi higieniczne

14.15 – 14.30 - Podwieczorek w grupie I

14.00 - 16.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, tematyczne, gry, i zabawy dydaktyczne, stolikowe , pobyt na świeżym powietrzu, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności porządkowe, rozchodzenie sie dzieci.

 

 


[ do góry ]