Drodzy Rodzice!

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 4 i innych palcówek (do pobrania)

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do pobrania w zakładce Rekrutacja

 

Drodzy rodzice!

W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia MEN z dnia 26marca2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w dniach od 12.04.2021r do 18 kwietnia 2021r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolu Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie i dzieci nie przychodzą do przedszkola. Istnieje możliwość  zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci rodziców,którzy:                                                                                                                                                                                        a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d)wykonują działania ratownicze e)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek  Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o zgłoszenie dzieci swoim nauczycielkom pracującym w danej grupie wiekowej dzisiaj do godz.20:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Drodzy Rodzice!

Drodzy rodzice!

W związku z procedurami i obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa nauczycielki nie mają bezpośredniego kontaktu z rodzicami. W związku z tym zostały zaplanowane konsultacje telefoniczne dla rodziców. Rodzice mogą dzwonić do nauczycielek w razie problemów dotyczących grupy, do której uczęszcza dziecko , w razie pytań czy wątpliwości .

Harmonogram konsultacji z rodzicami przedstawia się następująco:

Gr. I ( piątek)  1100 – 1130  - nauczycielka Edyta Grzesiak

Gr. II ( poniedziałek)  1130 – 1200 – nauczycielka Monika Szymańska

( środa) 1100 – 1130 – nauczycielka Ewa Liszka

Gr. III ( poniedziałek) 1400 – 1430 – nauczycielka Ewa Szewczak

( poniedziałek) 1200 – 1230 – nauczycielka Monika Szymańska

Gr. IV ( poniedziałek) – 1530 – 1600 – nauczycielka Agnieszka Bosowska –Maciejewska

( środa) 1500 – 1530 – nauczycielka Magdalena Kazek 

Gr. V   ( wtorek)  1700 – 1730 – nauczycielka Danuta Perestaj

( czwartek)  1700 – 1730– nauczycielka Iwona Grudzień

W naszym przedszkolu odbywać się również będą konsultacje telefoniczne ze specjalistami.

Wtorek   1300 – 1400 – pani  logopeda Joanna Lisowska

Czwartek  800 -900  -  pani psycholog Katarzyna Barlakowska

Drodzy Rodzice!!

Od 1 czerwca 2020 roku prosimy wpłacać pieniądze za żywienie na nowe konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY IZBICA – ŻYWIENIE

23961000022010007081950003