Przyjaciel Ziemi
SAM_0949 SAM_0952 SAM_0956 SAM_0961
SAM_0962 SAM_0963 SAM_0966 SAM_0967
SAM_0970 SAM_0972 SAM_0973