Dzień Kubusiowej Piosenki
SAM_0667 SAM_0669 SAM_0670 SAM_0671
SAM_0672 SAM_0673 SAM_0674 SAM_0675
SAM_0676 SAM_0677 SAM_0678 SAM_0679
SAM_0680